Cách cài đặt Emacs trên máy chủ đám mây Ubuntu 20

Cách cài đặt Emacs trên máy chủ đám mây Ubuntu 20

1. Sử dụng Trình apt trong Package Manager

apt install emacs

Hoặc, nếu bạn đang sử dụng người dùng sudo, bạn có thể chạy lệnh tương tự nhưng được thêm vào trước sudo:

sudo apt install emacs

2. Cài đặt Emacs với Trình quản lý gói GNU Guix

Đối với phiên bản Emacs mới nhất, bạn có thể thử cài đặt và chạy trình quản lý gói GNU Guix. Trước tiên, bạn sẽ cần cài đặt GNU Guix. Mặc dù quá trình cài đặt ở trên có thể chạy dưới quyền root, nhưng tôi khuyên bạn nên chạy quá trình này với tư cách là người dùng sudo của mình.

Bạn sẽ cần tải xuống tập lệnh cài đặt từ máy chủ GNU:

wget https://git.savannah.gnu.org/cgit/guix.git/plain/etc/guix-install.sh

Làm cho tập lệnh cài đặt có thể thực thi được bằng chmodlệnh:

chmod +x guix-install.sh

Chạy tập lệnh cài đặt với tư cách người dùng sudo (hoặc root) của bạn:

Sudo ./guix-install.sh

Sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ có bản cài đặt GNU Guix đang hoạt động.

# guix profile 1
GUIX_PROFILE="$HOME/.guix-profile"
. "$GUIX_PROFILE/etc/profile"

#guix profile 2
GUIX_PROFILE="$HOME/.config/guix/current"
. "$GUIX_PROFILE/etc/profile"

export GUIX_LOCPATH="$HOME/.guix-profile/lib/locale"

3. Cài đặt Emacs từ source?

wget https://ftp.gnu.org/pub/gnu/emacs/emacs-27.2.tar.gz

Sử dụng tarlệnh để mở tệp lưu trữ:

tar -zxvf emacs-27.2.tar.gz

Thay đổi thư mục ( cd) thành thư mục chứa các file nguồn:

cd emacs-27.2

Để định cấu hình hệ thống của bạn cho Emacs, bạn có thể chạy tập lệnh “configure”:

./configure

Chạy makeđể chuẩn bị cho quá trình cài đặt:

make

Cuối cùng, chạy lệnh này để hoàn tất cài đặt:

make install

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*