shortcode là gì? shortcode wordpress

shortcode là gì? shortcode wordpress

1. shortcode là gì?

Shortcode là một chuỗi ngắn được sử dụng trong việc tạo ra các chức năng động trong các trang web và hệ thống quản lý nội dung (CMS) như WordPress, Joomla, Drupal, v.v. Shortcode thường được sử dụng để thêm các tính năng động, chẳng hạn như các biểu đồ, bảng giá, các bài đăng liên quan và các chức năng khác mà không cần phải viết mã HTML hoặc CSS phức tạp. Shortcode thường được đặt trong dấu ngoặc vuông và được đặt trên trang web bằng cách sử dụng một trình soạn thảo trực quan. Khi trang web được tải, shortcode sẽ được thay thế bằng mã HTML hoặc CSS tương ứng để hiển thị chức năng động tương ứng.

 2. Shortcode wordpress?

Shortcode trong WordPress là một tính năng mạnh mẽ giúp bạn tạo ra các phần tử động trên trang web của mình mà không cần phải viết mã HTML hoặc PHP phức tạp. Shortcode có thể được sử dụng để thêm các nút bấm, bảng giá, biểu đồ, sản phẩm liên quan, v.v. vào bài đăng hoặc trang web.

Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị một bảng giá đơn giản trên trang web của mình, bạn có thể sử dụng shortcode sau đây:

[pricetable]
[price title=”Basic” price=”$10/month” features=”5GB storage, 10 email accounts”]
[price title=”Premium” price=”$20/month” features=”10GB storage, 20 email accounts”]
[price title=”Pro” price=”$30/month” features=”20GB storage, 30 email accounts”]
[/pricetable]

 

Để tạo một shortcode trong WordPress, bạn có thể sử dụng hàm add_shortcode() trong file functions.php của theme hoặc plugin. Ví dụ, để tạo một shortcode đơn giản để hiển thị nội dung “Hello World”, bạn có thể sử dụng mã sau đây:

function hello_world_shortcode() {
return ‘Hello World’;
}
add_shortcode( ‘hello’, ‘hello_world_shortcode’ );

Trong đoạn mã trên, add_shortcode() được sử dụng để đăng ký shortcode hello, và hàm hello_world_shortcode() được gọi khi shortcode được sử dụng. Khi shortcode [hello] được sử dụng trên một trang hoặc bài đăng, nội dung “Hello World” sẽ được hiển thị.

Bạn cũng có thể thêm các tham số vào shortcode để tạo ra các tính năng động. Ví dụ, để tạo một shortcode để hiển thị một hình ảnh với các thông số tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng mã sau đây:

function image_shortcode( $atts ) {
$atts = shortcode_atts( array(
‘src’ => ”,
‘alt’ => ”,
‘width’ => ”,
‘height’ => ”,
), $atts );

$img = ‘<img src=”‘ . $atts[‘src’] . ‘” alt=”‘ . $atts[‘alt’] . ‘” width=”‘ . $atts[‘width’] . ‘” height=”‘ . $atts[‘height’] . ‘”>’;
return $img;
}
add_shortcode( ‘image’, ‘image_shortcode’ );

Trong đoạn mã trên, shortcode image được đăng ký và hàm image_shortcode() được sử dụng để tạo ra thẻ <img> với các thuộc tính tùy chỉnh được chỉ định bởi các tham số. Khi shortcode [image src="https://example.com/image.jpg" alt="Image" width="400" height="300"] được sử dụng, một hình ảnh với các thuộc tính tùy chỉnh sẽ được hiển thị.

Đó là những cách cơ bản để tạo và sử dụng shortcode trong WordPress. Các shortcode là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các tính năng động trên trang web của bạn mà không cần phải viết mã phức tạp.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*