Cách tự động xóa các biến _transient_ WordPress

Cách tự động xóa các biến _transient_ WordPress

1. Biến _transient_ trong bảng wp_options trong WordPress là gì?

_transient_các đối tượng là biến lưu trữ hoặc lưu trữ các giá trị tạm thời với ngày và giờ hết hạn được xác định. Tất cả các tùy chọn _transient_ được lưu trữ trong bảng wp_options . Bảng này được sử dụng theo chức năng mặc định của WordPress với dấu thời gian đã hết hạn được cung cấp.

2. Cách quản lý và xóa chuyển đổi trong WordPress

Đây là một sẽ xóa tất cả khỏi bảng.simple function_transient_ objectswp_options

function crunchify_remove_transient_on_publish( $new, $old, $post ) {
if( ‘publish’ == $new )
delete_transient( ‘recent_posts_query_results’ );
}
add_action(‘transition_post_status’, ‘crunchify_remove_transient_on_publish’, 10, 3 );

Nếu bạn muốn loại bỏ đối tượng tạm thời khỏi Cơ sở dữ liệu trực tiếp thì hãy thực hiện truy vấn bên dưới.

delete from `wp_options` where `option_name` like ‘%_transient_%’

OK vậy là đã xong  – chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*