Cách viết lại tên tác giả của khách bằng các trường tùy chỉnh trong WordPress

Cách viết lại tên tác giả của khách bằng các trường tùy chỉnh trong WordPress

Chúng tôi đã thấy nhiều trang web nơi họ thêm một hộp hồ sơ tác giả phía trên bài đăng hoặc bên dưới bài đăng. Nhưng ngay cả với hộp tác giả khách, trường tên tác giả vẫn sẽ hiển thị tác giả trang web. Một số người viết blog tạo toàn bộ hồ sơ tác giả mới cho các tác giả khách mời của họ để hiển thị đúng tên. Do vậy việc tạo thêm hồ sơ người dùng là vô ích nếu bạn biết rằng tác giả khách này sẽ chỉ đăng một lần.

Cách này mình chia sẻ trong bài viết này sẽ cho phép bạn hiển thị tên tác giả của khách bằng cách chỉ cần nhập một trường tùy chỉnh trong bài đăng của bạn.

Mở tệp functions.php của bạn và dán các mã bên dưới:

add_filter( 'the_author', 'guest_author_name' );
add_filter( 'get_the_author_display_name', 'guest_author_name' );
function guest_author_name( $name ) {
global $post;
$author = get_post_meta( $post->ID, 'guest-author', true );
if ( $author )
$name = $author;
return $name;
}

Bây giờ mỗi khi bạn đăng một bài đăng của khách, chỉ cần đảm bảo rằng bạn thêm trường tùy chỉnh có tên là khách-tác giả và trường đó sẽ thay thế tên tác giả bằng văn bản mà bạn đặt trong trường tùy chỉnh đó.

Ví dụ:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*