Tối ưu hóa WordPress trên một Linux VPS như thế nào?

Việc tối ưu hóa wordPress rất quan trọng nó ảnh hưởng rất lớn đến sự trải nghiệm của người dùng hiện nay. Hơn nữa với VPS nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc quản trị hệ thống, Dưới đây là một số cách tối ưu hóa, các bạn chú ý nhé.

1. Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm rất quan trọng nếu bạn muốn tăng tốc độ trang WordPress của mình. Bằng cách thực hiện một số kỹ thuật bộ nhớ đệm tốt, bạn có thể cải thiện hiệu suất vài trăm lần.

2. Caching-side Caching

Thêm một bộ nhớ đệm opcode như OPcache vào PHP của bạn sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất của nó. Đây là phương pháp rất đơn giản vì OPcache đi kèm với lõi PHP theo mặc định. Chỉ cần đảm bảo rằng phiên bản PHP của bạn lớn hơn 5.5, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng PHP 7 với WordPress

3. Cache

Để lưu trữ các bài viết và trang WordPress của bạn dưới dạng tệp tĩnh, bạn có thể sử dụng một số plugin trong bộ nhớ đệm. Việc cài đặt plugin bộ nhớ đệm trong WordPress khá đơn giản, giống như bất kỳ trình cắm bộ nhớ cache nào trong WordPress. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải chăm sóc cấu hình sau khi cài đặt.

4. Tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt

Một kỹ thuật lưu trữ khác mà bạn có thể triển khai cho trang web WordPress của bạn là sử dụng bộ nhớ cache của trình duyệt. Để kích hoạt bộ nhớ cache trình duyệt  chỉ cần thêm các dòng dưới đây vào tệp tin .htaccess của bạn:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg “access 1 year”
ExpiresByType image/jpeg “access 1 year”
ExpiresByType image/gif “access 1 year”
ExpiresByType image/png “access 1 year”
ExpiresByType text/css “access 1 month”
ExpiresByType text/html “access 1 month”
ExpiresByType application/pdf “access 1 month”
ExpiresByType text/x-javascript “access 1 month”
ExpiresByType application/x-shockwave-flash “access 1 month”
ExpiresByType image/x-icon “access 1 year”
ExpiresDefault “access 1 month”
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Nếu bạn đang sử dụng Nginx thay vì Apache làm máy chủ web, hãy thêm các dòng sau trong khối máy chủ cho tên miền của bạn:

location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
expires 365d;
}

5. Kĩ thuật tối ưu khác- Thêm nén gzip

Thêm các dòng dưới đây vào tệp tin .htaccess của bạn:

<IfModule mod_deflate.c>
# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent
</IfModule>

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Nginx, hãy thêm các dòng sau trong tệp tin cấu hình Nginx của bạn:

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable “MSIE [1-6].(?!.*SV1)”;

# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

PS . Nếu bạn thích bài đăng này, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội hoặc chỉ cần để lại một trả lời trong phần ý kiến. Cảm ơn.

Xem thêm: BẠN CÓ THỂ NÂNG CẤP MỘT VPS HIỆN TẠI KHÔNG?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*